Cookies a ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů

09.08.2022

1. Informace o zpracování osobních údajů

 

Společnost VanCo.cz s.r.o., se sídlem v Praze 1, Vojtěšská 17, IČ: 25762702, zaps. v OR vedeném MS v Praze v odd. C, vl. 67978, provozovatel e-shopu WiFiShop.cz (dále jako „Správce“), zpracovává osobní údaje uživatele poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR").

Správce provozuje pro komunikaci se svými zákazníky a partnery (dále jen „zákazníci”) níže uvedené internetové stránky, jejichž prostřednictvím poskytuje potřebné informace o nabízených produktech, výrobcích a službách a realizuje jejich prodej či další obchodní činnosti.

Společnost VanCo.cz s.r.o. má v rámci zpracování osobních údajů postavení správce osobních údajů.

Za účelem informování svých zákazníků o zpracování jimi poskytnutých osobních údajů vydává správce tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „zásady”).

V těchto zásadách jsou každému zákazníkovi poskytovány veškeré potřebné informace o zpracování osobních údajů, které se jej týkají, v souvislosti s nákupem prostřednictvím e-shopu, aby každý zákazník věděl, jaké osobní údaje a za jakým účelem jsou o něm zpracovávány. V těchto zásadách jsou každému zákazníkovi poskytovány rovněž veškeré potřebné informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Správce tímto prohlašuje, že zpracování osobních údajů zákazníků probíhá v souladu s právními předpisy České republiky a s evropskými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
 

2. Právní důvody, účely, rozsah a doba zpracování osobních údajů

 

2.1. Uzavření kupní smlouvy a plnění smluvního vztahu


Právní důvod zpracování osobních údajů je založen na uzavření kupní smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je realizace uzavřené kupní smlouvy – zejména vyřízení objednávky, dodání zboží, předání zboží k přepravě a plnění všech dalších povinností ze smluvního vztahu vyplívajících.

O zákazníkovi jsou pro shora uvedený účel zpracovávány zejména, nikoliv však výlučně, tyto osobní údaje: identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté za účelem plnění smlouvy – číslo bankovního účtu, apod.

Osobní údaje o zákazníkovi jsou pro shora uvedený účel správcem zpracovávány po dobu trvání závazků vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, povinností stanovených zákonem a dále ochrany práv zákazníka a správce.
 

2.2. Zaslání nabídky/odpověď na poptávku


Právní důvod zpracování osobních údajů je založen na procesu před uzavřením kupní smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je zpracování poptávky zákazníka, vypracování nabídky pro zákazníka a její zaslání zákazníkovi.

O zákazníkovi jsou pro shora uvedené účely zpracovávány např. tyto osobní údaje: identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje.

Osobní údaje o zákazníkovi jsou pro shora uvedený účel správcem zpracovávány po dobu vyřízení poptávky a realizace nabídky, popřípadě její platnosti a dále po dobu 60-ti měsíců ode dne zaslání nabídky zákazníkovi, a to podle toho, která doba uplyne později.
 

2.3. Poradenství při nákupu


Právní důvod zpracování osobních údajů je založen na poskytnutí služby správcem zákazníkovi, který si vyžádá službu poradenství při nákupu. Účelem zpracování osobních údajů je personalizace daného požadavku a jeho vyřízení.

O každém zákazníkovi jsou pro shora uvedené účely zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, IP adresa.

Osobní údaje o zákazníkovi jsou za shora uvedeným účelem správcem zpracovávány po dobu vyřízení požadavku zákazníka.
 

2.4. Marketingové účely
 

Právní důvod zpracování osobních údajů je založen na souhlasu. O každém zákazníkovi jsou zpracovávány pouze ty osobní údaje, které správci zákazník pro marketingové účely (viz níže) poskytl nebo v budoucnu poskytne.

Na základě souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů dochází ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení souvisejících se zbožím nabízeným společností VanCo.s.r.o. a se zasíláním newsletterů týkajících se společnosti VanCo.cz s.r.o. (dále společně jen „marketingové účely”). V rámci zpracování osobních údajů pro marketingové účely dochází k přímému kontaktování zákazníků.

O zákazníkovi jsou pro marketingové účely zpracovávány tyto osobní údaje: emailová adresa.

Zpracování osobních údajů v rámci přihlášení k odběru na emailovou adresu zákazníka, a to zejména se považuje rovněž za zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

3. Způsob zpracování osobních údajů


Osobní údaje jsou ve většině případů zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě. Dále mohou být osobní údaje zpracovávány manuálně v písemné podobě.

Správce zpracovává osobní údaje v nejmenším možném rozsahu tak, aby byl naplněn účel zpracování osobních údajů.

Tyto osobní údaje nebudou při zpracování předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Zákazník poskytuje správci osobní údaje ke zpracování zcela dobrovolně. Pokud ovšem zákazník neposkytne správci osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy, vypracování nabídky, popřípadě poradenství při nákupu, nemůže dojít k uzavření kupní smlouvy, popřípadě k poskytnutí služeb za uvedeným účelem.

Naproti tomu neposkytnutí souhlasu správci se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nemá na vznik kupní smlouvy, vypracování nabídky, popřípadě poradenství při nákupu žádný vliv. Plný rozsah zpracovávaných osobních údajů získá zákazník dotazem učiněným způsobem dle čl. 9 těchto zásad.

4. Prohlášení o bezpečnosti

 

Správce prohlašuje, že se všemi osobními údaji, které od zákazníků získá, nakládá jako s přísně důvěrnými v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Správce přijal všechna nezbytná bezpečnostní a organizační opatření, aby osobní údaje zákazníků chránil před jejich zneužitím, ztrátou či zničením.

Internetové stránky správce jsou zabezpečeny pomocí SSL certifikát. Ten šifruje síťový přenos dat mezi uživatelem webu a serverem a chrání zákazníky.

5. Příjemci osobních údajů

 

Na zpracování osobních údajů se vedle správce mohou podílet externí zpracovatelé, a to zejména přepravní společnosti využívané pro zasílání zboží, poskytovatelé mailingových služeb, poskytovatele hostingových služeb a poskytovatele platformy pro online komunikaci.

Správce deklaruje, že veškeré údaje jsou zpracovány na území EU a všichni příjemci se řídí platnými předpisy v ohledu ochrany osobních údajů.

Správce nevylučuje, že v budoucnu budou některé osobní údaje zákazníků předávány dalším zpracovatelům. Aktuální seznam zpracovatelů zákazník získá postupem dle čl. 9 těchto zásad.

6. Doba zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány po dobu uvedenou v čl. 2 těchto zásad. Před uplynutím této doby dochází k zastavení nebo přerušení zpracování osobních údajů v nejvyšším možném rozsahu, jakmile zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo uplatní některá ze svých práv uvedených v čl. 9 těchto zásad, pokud bude mít toto uplatnění za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů.

Jakmile dojde ke skutečnosti, která bude mít za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů, bude správce zpracovávat osobní údaje zákazníka pouze v nezbytném rozsahu, po nezbytně dlouhou dobu a pouze za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce. Jakmile pomine i tento účel zpracování osobních údajů, provede správce jejich likvidaci.

7. Odvolání souhlasu

 

Zákazník bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený správci pro marketingové účely trvá do doby odvolání souhlasu.

Svůj souhlas udělený pro marketingové účely může zákazník snadno odvolat zasláním emailu na adresu: obchod@vanco.cz s informací, že zákazník nemá zájem, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány pro marketingové účely a že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

8. Práva subjektů údajů

 

  • Právo na přístup. Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, má právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž požadovat zejména sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.
  • Právo na kopii. V případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, má zákazník právo požadovat po správci kopii zpracovávaných osobních údajů, které se jej týkají.
  • Právo na opravu a doplnění. Zákazník má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají, a to na základě vlastního oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění správce. Zákazník má vedle práva na opravu osobních údajů, které se jej týkají, rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné.
  • Právo na výmaz. V okamžiku, kdy již správce zpracovávané osobní údaje týkající se zákazníka pro shora uvedené účely nepotřebuje a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování správcem, tyto osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, má zákazník právo po správci požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Správce má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se zákazníka musí být ze strany správce zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti správce.
  • Právo na omezené zpracování. V případě, že by se zákazník dozvěděl, že jeho osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné, popřípadě jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka, může zákazník do doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu správce, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby správce v uvedeném rozsahu omezil zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.
  • Právo na přenositelnost. Zákazník má právo získat osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Stejně tak má zákazník právo, aby správce předal tyto osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.
  • Právo podat námitku. Správce tímto zákazníka výslovně poučuje o možnosti podat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. Dále má zákazník právo podat námitku, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, a to pro tento marketing. Tato námitka se podává přímo ke správci. V námitce musí zákazník vylíčit, jaký negativní dopad na něj dané zpracování osobních údajů má.
  • Právo podat stížnost. Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo při zpracování osobních údajů, které se ho týkají, k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

9. Uplatňování práv


Veškerá práva zákazníka uvedená v těchto zásadách a dále vyplývající ze zpracování osobních údajů, které se ho týkají, může zákazník uplatňovat prostřednictvím emailu na adresu: www.vanco.cz